Cách xem điểm thi vào lớp 10 năm học 2016-2017

Cách xem điểm thi vào lớp 10 năm học 2016-2017
Để xem điểm thi, bạn cụ thể xem hướng dẫn như sau

Tỉnh/ Thành phố
Soạn tin xem điểm thi
Cách 1. Soạn theo mã tỉnh
Cách 2. Soạn theo tên tỉnh
01
Soạn tin: HBD 01 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD HaNoi SBD gửi 8785
02
Soạn tin: HBD 02 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD HoChiMinh SBD gửi 8785
03
Soạn tin: HBD 03 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD HaiPhong SBD gửi 8785
04
Soạn tin: HBD 04 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD DaNang SBD gửi 8785
05
Soạn tin: HBD 05 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD HaGiang SBD gửi 8785
06
Soạn tin: HBD 06 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD CaoBang SBD gửi 8785
07
Soạn tin: HBD 07 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD LaiChau SBD gửi 8785
08
Soạn tin: HBD 08 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD LaoCai SBD gửi 8785
09
Soạn tin: HBD 09 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD TuyenQuang SBD gửi 8785
10
Soạn tin: HBD 10 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD LangSon SBD gửi 8785
11
Soạn tin: HBD 11 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD BacCan SBD gửi 8785
12
Soạn tin: HBD 12 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD ThaiNguyen SBD gửi 8785
13
Soạn tin: HBD 13 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD YenBai SBD gửi 8785
14
Soạn tin: HBD 14 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD SonLa SBD gửi 8785
15
Soạn tin: HBD 15 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD PhuTho SBD gửi 8785
16
Soạn tin: HBD 16 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD VinhPhuc SBD gửi 8785
17
Soạn tin: HBD 17 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD QuangNinh SBD gửi 8785
18
Soạn tin: HBD 18 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD BacGiang SBD gửi 8785
19
Soạn tin: HBD 19 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD BacNinh SBD gửi 8785
21
Soạn tin: HBD 21 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD HaiDuong SBD gửi 8785
22
Soạn tin: HBD 22 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD Hungyen SBD gửi 8785
23
Soạn tin: HBD 23 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD HoaBinh SBD gửi 8785
24
Soạn tin: HBD 24 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD HaNam SBD gửi 8785
25
Soạn tin: HBD 25 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD NamDinh SBD gửi 8785
26
Soạn tin: HBD 26 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD ThaiBinh SBD gửi 8785
27
Soạn tin: HBD 27 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD NinhBinh SBD gửi 8785
28
Soạn tin: HBD 28 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD ThanhHoa SBD gửi 8785
29
Soạn tin: HBD 29 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD NgheAn SBD gửi 8785
30
Soạn tin: HBD 30 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD HaTinh SBD gửi 8785
31
Soạn tin: HBD 31 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD QuangBinh SBD gửi 8785
32
Soạn tin: HBD 32 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD QuangTri SBD gửi 8785
33
Soạn tin: HBD 33 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD ThuaThienHue SBD gửi 8785
34
Soạn tin: HBD 34 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD QuangNam SBD gửi 8785
35
Soạn tin: HBD 35 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD QuangNgai SBD gửi 8785
36
Soạn tin: HBD 36 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD KonTum SBD gửi 8785
37
Soạn tin: HBD 37 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD BinhDinh SBD gửi 8785
38
Soạn tin: HBD 38 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD GiaLai SBD gửi 8785
39
Soạn tin: HBD 39 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD PhuYen SBD gửi 8785
40
Soạn tin: HBD 40 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD DacLak SBD gửi 8785
41
Soạn tin: HBD 41 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD KhanhHoa SBD gửi 8785
42
Soạn tin: HBD 42 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD LamDong SBD gửi 8785
43
Soạn tin: HBD 43 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD BinhPhuoc SBD gửi 8785
44
Soạn tin: HBD 44 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD BinhDuong SBD gửi 8785
45
Soạn tin: HBD 45 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD NinhThuan SBD gửi 8785
46
Soạn tin: HBD 46 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD TayNinh SBD gửi 8785
47
Soạn tin: HBD 47 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD BinhThuan SBD gửi 8785
48
Soạn tin: HBD 48 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD DongNai SBD gửi 8785
49
Soạn tin: HBD 49 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD LongAn SBD gửi 8785
50
Soạn tin: HBD 50 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD DongThap SBD gửi 8785
51
Soạn tin: HBD 51 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD AnGiang SBD gửi 8785
52
Soạn tin: HBD 52 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD BaRiaVungTau SBD gửi 8785
53
Soạn tin: HBD 53 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD TienGiang SBD gửi 8785
54
Soạn tin: HBD 54 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD KienGiang SBD gửi 8785
55
Soạn tin: HBD 55 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD CanTho SBD gửi 8785
56
Soạn tin: HBD 56 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD BenTre SBD gửi 8785
57
Soạn tin: HBD 57 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD VinhLong SBD gửi 8785
58
Soạn tin: HBD 58 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD TraVinh SBD gửi 8785
59
Soạn tin: HBD 59 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD SocTrang SBD gửi 8785
60
Soạn tin: HBD 60 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD BacLieu SBD gửi 8785
61
Soạn tin: HBD 61 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD CaMau SBD gửi 8785
62
Soạn tin: HBD 62 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD DienBien SBD gửi 8785
63
Soạn tin: HBD 63 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD DakNong SBD gửi 8785
64
Soạn tin: HBD 64 SBD gửi 8785
Soạn tin: HBD HauGiang SBD gửi 8785------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi