Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Nghệ An

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Nghệ An
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An năm học 2016 - 2017

Cách 1. Soạn tin nhắn để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh Nghệ An năm 2016
Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 từng trường THPT thuộc Tỉnh Nghệ An như sau:
Soạn tin: HBC dấucách 29 dấucách Mãtrường gửi 8785
Trong đó: 29 là mã Tỉnh Nghệ An
Hoặc bạn soạn tin như sau:
Soạn tin: HBC dấucách nghean dấucách Mãtrường gửi 8785
Bảng mã trường THPT và cách soạn tin nhắn lấy điểm chuẩn vào lớp 10 từng trường THPT của Tỉnh Nghệ An như sau
Mã trường
Trường
Soạn tin
002
THPT Huỳnh Thúc Kháng
Soạn tin: HBC 29 002 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 002 Gửi 8785
003
THPT Hà Huy Tập
Soạn tin: HBC 29 003 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 003 Gửi 8785
004
THPT Lê Viết Thuật
Soạn tin: HBC 29 004 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 004 Gửi 8785
006
THPT Chuyên Phan Bội Châu
Soạn tin: HBC 29 006 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 006 Gửi 8785
007
Chuyên Toán ĐH Vinh
Soạn tin: HBC 29 007 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 007 Gửi 8785
014
THPT TX Cửa lò
Soạn tin: HBC 29 014 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 014 Gửi 8785
016
THPT Quỳ Châu
Soạn tin: HBC 29 016 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 016 Gửi 8785
017
THPT Quỳ Hợp 2
Soạn tin: HBC 29 017 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 017 Gửi 8785
018
THPT Quỳ Hợp 1
Soạn tin: HBC 29 018 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 018 Gửi 8785
021
THPT Đông Hiếu
Soạn tin: HBC 29 021 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 021 Gửi 8785
023
THPT Thái Hoà
Soạn tin: HBC 29 023 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 023 Gửi 8785
024
THPT 1/5
Soạn tin: HBC 29 024 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 024 Gửi 8785
025
THPT Tây Hiếu Nghĩa Đàn
Soạn tin: HBC 29 025 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 025 Gửi 8785
026
THPT Cờ Đỏ
Soạn tin: HBC 29 026 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 026 Gửi 8785
029
THPT Quỳnh Lưu 1
Soạn tin: HBC 29 029 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 029 Gửi 8785
030
THPT Quỳnh Lưu 2
Soạn tin: HBC 29 030 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 030 Gửi 8785
031
THPT Quỳnh Lưu 3
Soạn tin: HBC 29 031 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 031 Gửi 8785
032
THPT Quỳnh Lưu 4
Soạn tin: HBC 29 032 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 032 Gửi 8785
033
THPT Nguyễn Đức Mậu
Soạn tin: HBC 29 033 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 033 Gửi 8785
034
THPT Hoàng Mai
Soạn tin: HBC 29 034 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 034 Gửi 8785
037
THPT Kỳ Sơn
Soạn tin: HBC 29 037 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 037 Gửi 8785
039
THPT Tương Dương 1
Soạn tin: HBC 29 039 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 039 Gửi 8785
040
THPT Tương Dương 2
Soạn tin: HBC 29 040 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 040 Gửi 8785
042
THPT Con Cuông
Soạn tin: HBC 29 042 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 042 Gửi 8785
043
THPT Mường Quạ
Soạn tin: HBC 29 043 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 043 Gửi 8785
044
THPT Tân Kỳ
Soạn tin: HBC 29 044 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 044 Gửi 8785
047
THPT Tân Kỳ 3
Soạn tin: HBC 29 047 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 047 Gửi 8785
048
THPT Yên Thành 2
Soạn tin: HBC 29 048 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 048 Gửi 8785
049
THPT Phan Thúc Trực
Soạn tin: HBC 29 049 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 049 Gửi 8785
050
THPT Bắc Yên Thành
Soạn tin: HBC 29 050 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 050 Gửi 8785
052
THPT Yên Thành 3
Soạn tin: HBC 29 052 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 052 Gửi 8785
054
THPT Phan Đăng Lưu
Soạn tin: HBC 29 054 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 054 Gửi 8785
055
THPT Diễn Châu 2
Soạn tin: HBC 29 055 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 055 Gửi 8785
056
THPT Diễn Châu 3
Soạn tin: HBC 29 056 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 056 Gửi 8785
057
THPT Diễn Châu 4
Soạn tin: HBC 29 057 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 057 Gửi 8785
061
THPT Nguyễn Xuân Ôn
Soạn tin: HBC 29 061 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 061 Gửi 8785
062
THPT Diễn Châu 5
Soạn tin: HBC 29 062 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 062 Gửi 8785
063
THPT Anh Sơn 3
Soạn tin: HBC 29 063 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 063 Gửi 8785
064
THPT Anh Sơn 1
Soạn tin: HBC 29 064 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 064 Gửi 8785
065
THPT Anh Sơn 2
Soạn tin: HBC 29 065 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 065 Gửi 8785
067
THPT Đô Lương 3
Soạn tin: HBC 29 067 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 067 Gửi 8785
068
THPT Đô Lương 1
Soạn tin: HBC 29 068 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 068 Gửi 8785
069
THPT Đô Lương 2
Soạn tin: HBC 29 069 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 069 Gửi 8785
073
THPT Thanh Chương 3
Soạn tin: HBC 29 073 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 073 Gửi 8785
074
THPT Nguyễn Sỹ Sách
Soạn tin: HBC 29 074 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 074 Gửi 8785
075
THPT Đặng Thúc Hứa
Soạn tin: HBC 29 075 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 075 Gửi 8785
078
THPT Thanh Chương 1
Soạn tin: HBC 29 078 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 078 Gửi 8785
079
THPT Đặng Thai Mai
Soạn tin: HBC 29 079 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 079 Gửi 8785
080
THPT Nghi Lộc 3
Soạn tin: HBC 29 080 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 080 Gửi 8785
081
THPT Nghi Lộc 1
Soạn tin: HBC 29 081 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 081 Gửi 8785
082
THPT Nghi Lộc 2
Soạn tin: HBC 29 082 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 082 Gửi 8785
084
THPT Nguyễn Thức Tự
Soạn tin: HBC 29 084 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 084 Gửi 8785
085
THPT Nghi Lộc 4
Soạn tin: HBC 29 085 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 085 Gửi 8785
087
THPT Nam Đàn 1
Soạn tin: HBC 29 087 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 087 Gửi 8785
088
THPT Nam Đàn 2
Soạn tin: HBC 29 088 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 088 Gửi 8785
089
THPT Kim Liên
Soạn tin: HBC 29 089 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 089 Gửi 8785
092
THPT Lê Hồng Phong
Soạn tin: HBC 29 092 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 092 Gửi 8785
093
THPT Phạm Hồng Thái
Soạn tin: HBC 29 093 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 093 Gửi 8785
094
THPT Thái Lão
Soạn tin: HBC 29 094 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 094 Gửi 8785
095
THPT Đinh Bạt Tụy
Soạn tin: HBC 29 095 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 095 Gửi 8785
097
THPT Quế Phong
Soạn tin: HBC 29 097 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 097 Gửi 8785
125
THPT Nguyễn Trường Tộ
Soạn tin: HBC 29 125 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 125 Gửi 8785
126
THPT Nghi Lộc 5
Soạn tin: HBC 29 126 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 126 Gửi 8785
127
THPT Nam yên Thành
Soạn tin: HBC 29 127 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 127 Gửi 8785
128
THPT Đô Lương 4
Soạn tin: HBC 29 128 Gửi 8785
Hoặc: HBC nghean 128 Gửi 8785


Lưu ý: Ngay bây giờ bạn nhắn tin đăng ký nhận điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tại Tỉnh Nghệ An qua tổng đài 8785, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 sớm nhất khi chúng tôi có dữ liệu.
HBC – Nhắn tin đăng ký sớm- Kết quả đến sớm nhất
 
Cách 2.Truy cập website của sở giáo dục Tỉnh Nghệ An: Ngoài cách nhắn tin để đăng ký điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016-2017 tại Tỉnh Nghệ An bạn cũng có thể truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Nghệ An để xem điểm chuẩn (Cách này hơi lâu, có thể nghẽn mạng)
Cách 3. Đến trường THPT nơi bạn đăng ký dự tuyển: Khi có điểm chuẩn vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Tỉnh Nghệ An công bố và gửi về các trường, các trường sẽ dán điểm chuẩn vào bảng tin. Bạn có thể đến để xem điểm chuẩn trường bạn dự tuyển.
Cách 4. Đọc báo giấy: Trên tờ báo của Tỉnh Nghệ An khi Sở GD&ĐT Tỉnh Nghệ An có quyết định điểm chuẩn thì tờ báo này có thể sẽ đăng tin. Bạn có thể mua về để xem.
Xem điểm thi vào 10 tại Tỉnh Nghệ An,
Soạn tin: HBD dấucách 29 dấucách Sốbáodanh gửi 8785
Hoặc
Soạn tin: HBD dấucách ngheandấucách Sốbáodanh gửi 8785

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Xem điểm chuẩn vào lớp 10,Tỉnh Nghệ An, Điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Nghệ An, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi