Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Thanh Hoá

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Thanh Hoá
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thanh Hoá năm học 2016 - 2017

Cách 1. Soạn tin nhắn để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh Thanh Hoá năm 2016
Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 từng trường THPT thuộc Tỉnh Thanh Hoá như sau:
Soạn tin: HBC dấucách 28 dấucách Mãtrường gửi 8785
Trong đó: 28 là mã Tỉnh Thanh Hoá
Hoặc bạn soạn tin như sau:
Soạn tin: HBC dấucách thanhhoa dấucách Mãtrường gửi 8785
Bảng mã trường THPT và cách soạn tin nhắn lấy điểm chuẩn vào lớp 10 từng trường THPT của Tỉnh Thanh Hoá như sau
Mã trường
Trường
Soạn tin
001
THPT Đào Duy Từ
Soạn tin: HBC 28 001 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 001 Gửi 8785
002
THPT Hàm Rồng
Soạn tin: HBC 28 002 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 002 Gửi 8785
003
THPT Nguyễn Trãi
Soạn tin: HBC 28 003 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 003 Gửi 8785
004
THPT Tô Hiến Thành
Soạn tin: HBC 28 004 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 004 Gửi 8785
005
THPT Trường Thi
Soạn tin: HBC 28 005 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 005 Gửi 8785
006
THPT Lý Thường Kiệt
Soạn tin: HBC 28 006 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 006 Gửi 8785
007
THPT Đào Duy Anh
Soạn tin: HBC 28 007 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 007 Gửi 8785
009
THPT Bỉm Sơn
Soạn tin: HBC 28 009 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 009 Gửi 8785
010
THPT Lê Hồng Phong
Soạn tin: HBC 28 010 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 010 Gửi 8785
012
THPT Sầm Sơn
Soạn tin: HBC 28 012 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 012 Gửi 8785
013
THPT Nguyễn Thị Lợi
Soạn tin: HBC 28 013 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 013 Gửi 8785
015
THPT Quan Hoá
Soạn tin: HBC 28 015 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 015 Gửi 8785
017
THPT Quan Sơn
Soạn tin: HBC 28 017 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 017 Gửi 8785
019
THPT Mường Lát
Soạn tin: HBC 28 019 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 019 Gửi 8785
021
THPT Bá Thước
Soạn tin: HBC 28 021 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 021 Gửi 8785
022
THPT Hà Văn Mao
Soạn tin: HBC 28 022 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 022 Gửi 8785
024
THPT Cầm Bá Thước
Soạn tin: HBC 28 024 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 024 Gửi 8785
025
THPT Thường Xuân 2
Soạn tin: HBC 28 025 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 025 Gửi 8785
027
THPT Như Xuân
Soạn tin: HBC 28 027 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 027 Gửi 8785
029
THPT Như Thanh
Soạn tin: HBC 28 029 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 029 Gửi 8785
030
THPT Như Thanh 2
Soạn tin: HBC 28 030 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 030 Gửi 8785
032
THPT Lang Chánh
Soạn tin: HBC 28 032 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 032 Gửi 8785
034
THPT Ngọc Lặc
Soạn tin: HBC 28 034 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 034 Gửi 8785
035
THPT Lê Lai
Soạn tin: HBC 28 035 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 035 Gửi 8785
037
THPT Thạch Thành 1
Soạn tin: HBC 28 037 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 037 Gửi 8785
038
THPT Thạch Thành 2
Soạn tin: HBC 28 038 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 038 Gửi 8785
039
THPT Thạch Thành 3
Soạn tin: HBC 28 039 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 039 Gửi 8785
041
THPT Cẩm Thuỷ 1
Soạn tin: HBC 28 041 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 041 Gửi 8785
042
THPT Cẩm Thuỷ 2
Soạn tin: HBC 28 042 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 042 Gửi 8785
043
THPT Cẩm Thuỷ 3
Soạn tin: HBC 28 043 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 043 Gửi 8785
045
THPT Lê Lợi
Soạn tin: HBC 28 045 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 045 Gửi 8785
046
THPT Lê Hoàn
Soạn tin: HBC 28 046 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 046 Gửi 8785
047
THPT Lam Kinh
Soạn tin: HBC 28 047 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 047 Gửi 8785
048
THPT Thọ Xuân 4
Soạn tin: HBC 28 048 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 048 Gửi 8785
049
THPT Lê Văn Linh
Soạn tin: HBC 28 049 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 049 Gửi 8785
050
THPT Thọ Xuân 5
Soạn tin: HBC 28 050 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 050 Gửi 8785
052
THPT Vĩnh Lộc
Soạn tin: HBC 28 052 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 052 Gửi 8785
053
THPT Tống Duy Tân
Soạn tin: HBC 28 053 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 053 Gửi 8785
054
THPT Trần Khát Chân
Soạn tin: HBC 28 054 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 054 Gửi 8785
056
THPT Thiệu Hoá
Soạn tin: HBC 28 056 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 056 Gửi 8785
057
THPT Nguyễn Quán Nho
Soạn tin: HBC 28 057 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 057 Gửi 8785
058
THPT Lê Văn Hưu
Soạn tin: HBC 28 058 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 058 Gửi 8785
070
THPT Nông Cống 2
Soạn tin: HBC 28 070 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 070 Gửi 8785
071
THPT Nông Cống 3
Soạn tin: HBC 28 071 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 071 Gửi 8785
072
THPT Nông Cống 4
Soạn tin: HBC 28 072 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 072 Gửi 8785
073
THPT Triệu Thị Trinh
Soạn tin: HBC 28 073 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 073 Gửi 8785
075
THPT Đông Sơn 1
Soạn tin: HBC 28 075 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 075 Gửi 8785
076
THPT Đông Sơn 2
Soạn tin: HBC 28 076 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 076 Gửi 8785
077
THPT Nguyễn Mộng Tuân
Soạn tin: HBC 28 077 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 077 Gửi 8785
079
THPT Hà Trung
Soạn tin: HBC 28 079 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 079 Gửi 8785
080
THPT Hoàng Lệ Kha
Soạn tin: HBC 28 080 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 080 Gửi 8785
081
THPT Nguyễn Hoàng
Soạn tin: HBC 28 081 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 081 Gửi 8785
083
THPT Lương Đắc Bằng
Soạn tin: HBC 28 083 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 083 Gửi 8785
084
THPT Hoằng Hoá 2
Soạn tin: HBC 28 084 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 084 Gửi 8785
085
THPT Hoằng Hoá 3
Soạn tin: HBC 28 085 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 085 Gửi 8785
086
THPT Hoằng Hoá 4
Soạn tin: HBC 28 086 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 086 Gửi 8785
087
THPT Lưu Đình Chất
Soạn tin: HBC 28 087 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 087 Gửi 8785
088
THPT Lê Viết Tạo
Soạn tin: HBC 28 088 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 088 Gửi 8785
090
THPT Ba Đình
Soạn tin: HBC 28 090 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 090 Gửi 8785
091
THPT Mai Anh Tuấn
Soạn tin: HBC 28 091 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 091 Gửi 8785
092
THPT Trần Phú
Soạn tin: HBC 28 092 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 092 Gửi 8785
094
THPT Hậu Lộc 1
Soạn tin: HBC 28 094 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 094 Gửi 8785
095
THPT Hậu Lậc 2
Soạn tin: HBC 28 095 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 095 Gửi 8785
096
THPT Đinh Chương Dương
Soạn tin: HBC 28 096 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 096 Gửi 8785
098
THPT Quảng Xương 1
Soạn tin: HBC 28 098 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 098 Gửi 8785
099
THPT Quảng Xương 2
Soạn tin: HBC 28 099 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 099 Gửi 8785
100
THPT Quảng Xương 3
Soạn tin: HBC 28 100 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 100 Gửi 8785
101
THPT Quảng Xương 4
Soạn tin: HBC 28 101 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 101 Gửi 8785
102
THPT Nguyễn Xuân Nguyên
Soạn tin: HBC 28 102 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 102 Gửi 8785
103
THPT Đặng Thai Mai
Soạn tin: HBC 28 103 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 103 Gửi 8785
105
THPT Tĩnh Gia 1
Soạn tin: HBC 28 105 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 105 Gửi 8785
106
THPT Tĩnh Gia 2
Soạn tin: HBC 28 106 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 106 Gửi 8785
107
THPT Tĩnh Gia 3
Soạn tin: HBC 28 107 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 107 Gửi 8785
108
THPT Tĩnh Gia 5
Soạn tin: HBC 28 108 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 108 Gửi 8785
110
THPT Yên Định 1
Soạn tin: HBC 28 110 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 110 Gửi 8785
111
THPT Yên Định 2
Soạn tin: HBC 28 111 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 111 Gửi 8785
112
THPT Yên Định 3
Soạn tin: HBC 28 112 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 112 Gửi 8785
113
THPT Thống Nhất
Soạn tin: HBC 28 113 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 113 Gửi 8785
114
THPT Trần Ân Chiêm
Soạn tin: HBC 28 114 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 114 Gửi 8785
115
THPT Hà Tông Huân
Soạn tin: HBC 28 115 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 115 Gửi 8785
118
THPT Chuyên Lam Sơn
Soạn tin: HBC 28 118 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 118 Gửi 8785
120
THPT Hậu Lộc 3
Soạn tin: HBC 28 120 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 120 Gửi 8785
121
THPT Hậu Lộc 4
Soạn tin: HBC 28 121 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 121 Gửi 8785
122
THPT Bá Thước 3
Soạn tin: HBC 28 122 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 122 Gửi 8785
123
THPT Bắc Sơn
Soạn tin: HBC 28 123 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 123 Gửi 8785
124
THPT Nông Cống
Soạn tin: HBC 28 124 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 124 Gửi 8785
125
THPT Đông Sơn
Soạn tin: HBC 28 125 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 125 Gửi 8785
126
THPT Nga Sơn
Soạn tin: HBC 28 126 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 126 Gửi 8785
127
THPT Nguyễn Huệ
Soạn tin: HBC 28 127 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 127 Gửi 8785
128
THPT Tĩnh Gia 4
Soạn tin: HBC 28 128 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 128 Gửi 8785
129
THPT Thạch Thành 4
Soạn tin: HBC 28 129 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 129 Gửi 8785
130
THPT Như Xuân 2
Soạn tin: HBC 28 130 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 130 Gửi 8785
137
THPT Hoằng Hoá
Soạn tin: HBC 28 137 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 137 Gửi 8785
138
THPT Quan Sơn 2
Soạn tin: HBC 28 138 Gửi 8785
Hoặc: HBC thanhhoa 138 Gửi 8785


Lưu ý: Ngay bây giờ bạn nhắn tin đăng ký nhận điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tại Tỉnh Thanh Hoá qua tổng đài 8785, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 sớm nhất khi chúng tôi có dữ liệu.
HBC – Nhắn tin đăng ký sớm- Kết quả đến sớm nhất
 
Cách 2.Truy cập website của sở giáo dục Tỉnh Thanh Hoá: Ngoài cách nhắn tin để đăng ký điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016-2017 tại Tỉnh Thanh Hoá bạn cũng có thể truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thanh Hoá để xem điểm chuẩn (Cách này hơi lâu, có thể nghẽn mạng)
Cách 3. Đến trường THPT nơi bạn đăng ký dự tuyển: Khi có điểm chuẩn vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hoá công bố và gửi về các trường, các trường sẽ dán điểm chuẩn vào bảng tin. Bạn có thể đến để xem điểm chuẩn trường bạn dự tuyển.
Cách 4. Đọc báo giấy: Trên tờ báo của Tỉnh Thanh Hoá khi Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hoá có quyết định điểm chuẩn thì tờ báo này có thể sẽ đăng tin. Bạn có thể mua về để xem.
Xem điểm thi vào 10 tại Tỉnh Thanh Hoá,
Soạn tin: HBD dấucách 28 dấucách Sốbáodanh gửi 8785
Hoặc
Soạn tin: HBD dấucách thanhhoadấucách Sốbáodanh gửi 8785

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Xem điểm chuẩn vào lớp 10,Tỉnh Thanh Hoá, Điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Thanh Hoá, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi