SKKN, NCKHSPUD Sinh học 12: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT TRONG NÔNG NGHIỆP”

SKKN, NCKHSPUD Sinh học 12: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC  THỰC VẬT TRONG NÔNG NGHIỆP”


Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, viết đề tài NCKHSPUDsinh học 12, viết tiểu luận PPGD Sinh học 12 …

Môc lôc

Trang
PhÇn A: §Æt vÊn ®Ò

I. LÝ do chän ®Ò tµi
2
II. Môc ®Ých vµ yªu cÇu cña ®Ò tµi
2
III. ý nghÜa thùc tiÔn cña ®Ò tµi
3
IV. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
3
V. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu
3
PhÇn B: Néi dung nghiªn cøu

I. Vi nh©n gièng b»ng nu«i cÊy m« thùc vËt.
4
II. T¹o c©y ®¬n béi b»ng nu«i cÊy h¹t phÊn.

2.1. C¸c yÕu ¶nh h­ëng.
5
2.2. T¸i sinh c©y.
6
2.3. øng dông.
7
III. Chän dßng tÕ bµo thùc vËt.

3.1. C¬ së khoa häc.
8
3.2. VËt liÖu vµ ph­¬ng ph¸p.
9
3.3 chän dßng chÞu bÖnh.
11
3.4. Chän dßng chèng chÞu c¸c stress cña m«i tr­êng.
14
3.5. Chän dßng tÕ bµo cho n¨ng suÊt c¸c chÊt thø cÊp cao.
17
IV. Lai tÕ bµo thùc vËt.
20
V. ChuyÓn gen ë thùc vËt.

5.1. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ chuyÓn gen ë thùc vËt.
26
5.2. C¸c ph­¬ng ph¸p chuyÓn gen.
27
5.2.1. ChuyÓn gen nhê vi khuÈn ®Êt Agrobacterium tumefaciens.
27
5.2.2. ChuyÓn gen nhê vi khuÈn ®Êt Agrobacterium tumefaciens vµ virus.
28
5.2.3. Ph­¬ng ph¸p chuyÓn gen trùc tiÕp.
28
5.2.4. Ph­¬ng ph¸p chuyÓn gen nhê sung g¾n gen.
29
5.2.5. Ph­¬ng ph¸p chuyÓn gen b»ng vi tiªm
29
5.3. øng dông kÜ thuËt chuyÓn gen trong n«ng nghiÖp
31
VI. Thµnh tùu c«ng nghÖ sinh häc thùc vËt ë ViÖt Nam
31
VII. KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ thùc nghiÖm sư­ ph¹m
33
VIII. §iÒu kiÖn ¸p dông ®Ò tµi

PhÇn C: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ

I. KÕt luËn
34
II. KiÕn nghÞ
34
III. Nh÷ng h¹n chÕ vµ h­íng ph¸t triÓn tiÕp cña ®Ò tµi
35
Tµi liÖu tham kh¶o
36
Bấm vào đây để tải về xem tiếp
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi