Kho Sáng kiến kinh nghiệm QLGD - Phần V - In được luôn


Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác Quản lí giáo dục ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Sử dụng: Nộp SKKN, đề tài NCKHSPUD, Tiểu luận QLGD, Chuyên đề QLGD, Tham khảo áp dụng trong QLGD 
(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)


Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD phần IV - In được luôn
(Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung - hình thức)
Lưu ý:
1. Đọc kĩ trước khi áp dụng 
2. Nếu không tải được SKKN tại link phía trên, bạn có thể tải SKKN tại  Link dự phòng phía dưới

Files:
 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT XXX THÀNH PHỐ XXY ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Version:Quản lí 
SKKN Quản lí giáo dục
Tên SKKN:
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT XXX THÀNH PHỐ XXY ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 
Áp dụng: 
- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)
- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....
 
License Bản tin tư vấn  Date 2013-12-06 Language  VietNam System  SKKN Filesize 247.65 KB Download 2
 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XXX Version:Quản lí 
SKKN Quản lí giáo dục
Tên SKKN:
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỐT CÁN BỘ MÔN CỦA TRƯỜNG THPT 
Áp dụng: 
- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)
- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....
 
License Bản tin tư vấn  Date 2013-12-06 Language  VietNam System  SKKN Filesize 124.38 KB Download 0
 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC Ở TRƯỜNG THPT XXX Version:Quản lí 
SKKN Quản lí giáo dục
Tên SKKN:
CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC Ở TRƯỜNG THPT XXX  
Áp dụng: 
- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)
- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....
 
License Bản tin tư vấn  Date 2013-12-06 Language  VietNam System  SKKN Filesize 97.55 KB Download 0
 HIỆU TRƯỞNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TRONG CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Version:Quản lí 
SKKN Quản lí giáo dục
Tên SKKN:

HIỆU TRƯỞNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TRONG CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM


Áp dụng: 
- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)
- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....
 
License Bản tin tư vấn  Date 2013-12-06 Language  VietNam System  SKKN Filesize 295.4 KB Download 0
 KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỐT CÁN BỘ MÔN CỦA TRƯỜNG THPTVersion:Quản lí 
SKKN Quản lí giáo dục
Tên SKKN:
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỐT CÁN BỘ MÔN CỦA TRƯỜNG THPT 
Áp dung: 
- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)
- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....
 
License Bản tin tư vấn  Date 2013-12-06 Language  VietNam System  SKKN Filesize 118.7 KB Download 0
 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Version:Quản lí 
SKKN Quản lí giáo dục
Tên SKKN:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO  HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
Áp dụng: 
- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)
- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....

 
License Bản tin tư vấn  Date 2013-12-06 Language  VietNam System  SKKN Filesize 240.36 KB Download 0
 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƯỜNG THPT XXX Version:Quản lí 
SKKN Quản lí giáo dục
Tên SKKN:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƯỜNG THPT XXX 
Áp dung: 
- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)
- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....
 
License Bản tin tư vấn  Date 2013-12-06 Language  VietNam System  SKKN Filesize 315.46 KB Download 0
 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THPT XXX NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Version:Quản lí 
SKKN Quản lí giáo dục
Tên SKKN:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THPT XXX NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Áp dung: 
- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)
- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....
 
Date 2013-12-06 Language  VietNam System  SKKN Filesize 141.3 KB Download 0
 NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC BẰNG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC HIỆN ĐẠI CHO HỌC SINH KHỐI 12 TRƯỜNG THPT XXX Version:Quản lí 
SKKN Quản lí giáo dục
Tên SKKN:
NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC BẰNG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC HIỆN ĐẠI CHO HỌC SINH  KHỐI 12  TRƯỜNG THPT XXX  
Áp dung: 
- Tham khảo để Viết SKNN hoặc viết đề tài NCKHSPUD dành cho cán bộ quản lí giáo dục (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuyên viên Sở GD, Trưởng phòng ban sở GD, Phó giám đốc, giám đốc sở GD, Chuyên viên bộ GD ...)
- Tham khảo viết luận văn, tiểu luận về QLGD hoặc Tiểu luận lớp Trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục ....


 
License Bản tin tư vấn  Date 2013-12-06 Language  VietNam System  SKKN Filesize 104.19 KB Download 0
Link dự phòng
Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD phần IV - In được luôn
(Tài liệu đã qua kiểm duyệt nội dung - hình thức)
 
STT
Tên sáng kiến kinh nghiệm QLGD
Tải về
Tải về
7082
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỐT CÁN BỘ MÔN CỦA TRƯỜNG THPT
7083
NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC BẰNG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC HIỆN ĐẠI CHO HỌC SINH  KHỐI 12  TRƯỜNG THPT XXX  (QUẢN LÝ)
7084
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƯỜNG THPT XXX 
7085
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THPT XXX NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
7086
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG THPT  
7087
CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XXX
7088
“BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT XXX THÀNH PHỐ XXY ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC”.
7089
CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC Ở TRƯỜNG THPT XXX ".
7090
HIỆU TRƯỞNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TRONG CHỈ ĐẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
7091

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO  HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi